Header Row

[娛樂] 側田年尾娶韓妹 W酒店擺25圍

WOWtv 8盡娛樂-1021 W酒店擺二十五圍 側田年尾娶韓妹 1/1


[轉載/Youtube] wow1tv | October 21, 2010

金牌大風立立亂,旗下歌手大逃亡,曾經身為 Paco愛將的側田,換老細後變棄將,工作量多到數得出。事業無起色,但同韓籍女友感­情卻一日千里,兩人早前秘密訂婚,側田更定好於年底在 W酒店筵開廿五席,迎娶女友過門!!

你信唔信側田會係今年年尾結婚?


YouTubeHK 精選影片 www.youtubehkvideo.com [主頁] [最新影片]

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...